Leveringsvoorwaarden IN productie

Opdrachtnemer behoudt het recht om deze leveringsvoorwaarden ten alle tijden te veranderen.

Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
Opdrachtnemer: Lina van den Idsert en Pepijn Nuiten, eigenaren IN productie.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met of akkoord is gegaan met de offerte van de opdrachtnemer.

Offerte
De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
De offerte is t.a.t. vrijblijvend en opdrachtnemer houdt het recht om deze in overleg te veranderen.
De offerte en daarin genoemde prijzen zijn 14 dagen geldig. Na schriftelijke goedkeuring van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord en wordt de opdracht gerealiseerd. Besluit opdrachtgever daarna alsnog te annuleren, wordt 25% van het offertebedrag in rekening gebracht.
Aantal vermelde uren in de offerte is een schatting en kan afwijken van de uiteindelijk gemaakte uren die gefactureerd worden. Deze uren zijn in alle redelijkheid opgesteld en er wordt altijd getracht hier binnen te blijven.
Geschatte prijsopgaven kunnen wijzigen en tarieven in een offerte zijn niet automatisch van toepassing op toekomstige opdrachten.

Annulering
Wanneer opdrachtgever annuleert binnen 7 dagen voor een draaidag of oplevering van de opdracht, dan wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Wordt binnen 48 uur geannuleerd, dan wordt 100% van de uren van de geannuleerde dag gefactureerd. Onkosten door een annulering binnen 7 dagen kunnen ook 100% in rekening gebracht worden.
Als de opdrachtgever de opdracht of aspecten in de offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, is de opdrachtnemer gerechtigd om daarvoor gemaakte uren of klaargemaakte zaken volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Uitvoering
Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en naar beste weten uit te voeren.

Opdrachtnemer is bevoegd om derde partijen in te schakelen tijdens het uitvoeren van opdrachten.

De opdrachtgever is gehouden om uit te voeren wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering en oplevering mogelijk te maken. Dit geldt met name voor het tijdig aanleveren van benodigde gegevens en materialen waarbij opdrachtgever verzekerd dat aangeleverd materiaal rechtenvrij is en zonder verdere toestemming mag worden gebruikt door opdrachtnemer voor het uitvoeren van de opdracht.

Voordat tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen zowel opdrachtnemer als opdrachtgever elkaar de mogelijkheid te bieden om de laatste versies of varianten van de opdracht te controleren en goed te keuren.

Wijziging

Bij alle wijzigingen in een opdracht door de opdrachtgever of door andere omstandigheden waardoor meer(werk) of andere uitvoering moet plaatsvinden, houdt opdrachtnemer het recht om daar kosten aan te verbinden. De opdrachtnemer is gerechtigd om verzoeken tot wijzigingen in de overeenkomst te weigeren.

Betaling
De betaling vindt plaats vóór het opleveren van de laatste content. Een preview wordt geleverd met watermerk. In het geval van een strakke deadline wordt gewerkt met een aanbetaling van de factuur die de draaidagen dekt.
Tenzij anders overeengekomen, worden alle betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan door de opdrachtgever. Na 14 dagen zonder betaling, stuurt de opdrachtnemer een herinnering naar de opdrachtgever. Als de opdrachtgever hier niet op reageert, volgt na 14 nieuwe dagen weer een herinnering met administratiekosten van 10% over het totale factuurbedrag.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Levering
De leveringsduur van de content is 21 werkdagen na de laatste draaidag, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Aanvragen binnen dezelfde opdracht na oplevering en goedkeuren van het eindresultaat waardoor nieuwe werkzaamheden verricht moeten worden, kunnen in rekening worden gebracht door middel van een nieuwe factuur.

Eigendom en gebruik
Voor het voldoen van volledige betaling van het overeengekomen bedrag, blijven de geleverde producten eigendom van de opdrachtnemer. Als de opdrachtgever dergelijke verplichtingen niet nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om alle geleverde producten terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, blijft het auteursrecht en octrooirecht altijd in handen van de opdrachtnemer. De opdrachtgever mag producten openbaren op sociale media met naamsvermelding van de opdrachtnemer. Aangeleverde content mag door de opdrachtnemer gebruikt worden ter promotie op bijvoorbeeld eigen website of sociale media. De opdrachtnemer blijft eigenaar van de gemaakte producten, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om producten op een andere manier te gebruiken dan met de opdrachtnemer overeengekomen of aan derden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming. De opdrachtnemer houdt het recht om hier redelijkerwijs een vergoeding tegenover te stellen wegens inbreuk op rechten.

Fotografie
De opdrachtgever is niet gerechtigd om verdere aanpassing van foto’s te doen, zoals een nieuwe uitsnede van de foto te maken of een kleurbewerking toe te voegen zonder toestemming van de opdrachtnemer.

Video
De opdrachtgever is niet gerechtigd om video en audio anders te bewerken, los te gebruiken of door te sturen zonder toestemming van de opdrachtnemer.